حقوقي-اجتماعي

قراردادهاي بخش نفت و گاز را مي توان به سه گروه قراردادهاي امتيازي ، قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي تقسيم بندي كرد :

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می آید.
قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد به شکل های دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا می شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیازگیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت ساز کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش می کند. وبا حساب سازی و ارائه گزارش های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می کند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است.

قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود.
قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود.

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

قراردادهای خدماتی

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.

هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه های میانالمللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.

قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می شود که قراردادهای نفتی در این دوره از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال ۱۹۰۱، «ویلیام ناکس دارسی» در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال ۱۹۱۹ قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان منعقد شد. در سال ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ایران و انگلیس» فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال ۱۹۶۶ میان ایران و گروه فرانسوی«اراپ» منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت های خارجی را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، نگرش به سرمایه و سرمایه گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت. محدودیت های قانونی، بودجه ای و برنامه ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال ۱۹۹۷ سرمایه گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال(فرانسه)، گاز پروم(روسیه) و پتروناس(مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه ای ۲ میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنش های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده است هزینه های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. می توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت ها می تواند نقش به سزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های اقتصادی کشور داشته باشد.

+ نوشته شده در شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ 15:28 توسط علیرضا |


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

سلام به دوستان خوب عزیزم
به وبلاگ من خوش آمدید . امیدوارم با نظرات سازنده و انتقادی خود من را یاری دهید. دست شما را در راه تحقق اهداف عدالت می فشارم


صفحه نخست
پست الکترونیکنوشته های پیشین

فروردین ۱۳۹۱

خرداد ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶پیوندها

کانون وکلای دادگستری مرکز
سوک
گوگل
بانک مقالات حقوقی
سایت حقوق
مجله جرمشناسي وابسته به دانشگاه مونترال كانادا
مجله تخصصي دانشگاه اسلامي رضوي/ويژه حقوق
مجله قضاوت/ماهنامه دادگستري استان تهران
سایت حقوقدانان
بانک اطلاعات نشريات کشور
مجلات حقوقی مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مجلات حقوقي در اينترنت
فصلنامه مجله حقوقي
ایمیل
جیمیل
یاهو
روزنامه رسمی
مجلس شورای اسلامی
سایتهای حقوقی خارجی
دادگستری استان تهران
شورای نگهبان
سایتهای خارجی حقوق زنان
سایت مشاورین حقوقی غرب لندن
دیوان بین المللی داوری
سایت حقوق بین المللی زنان
وبلاگ آبپخش
فصلنامه پزشكي قانوني
مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (الهيات و حقوق)
ماهنامه حقوق زنان
دوفصلنامه پژوهش حقوق و سياست
ماهنامه وكالت
مجله كشاورزي
فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مجله حقوقي دادگستري
سایت حقوق ایران
سایت حقوق(حقوق خصوصی)
ایران حقوق
فصلنامه تخصصی مدیریت پروژه
نقشه جامع علمی کشور
بنیاد علمی کشور
قوه قضائیه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران
کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس
وبلاگ بوشهر
وزارت نفت
خبرگزاری جمهوری اسلامی
شبكه ايران(روزنامه ايران)
دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران
كانون سردفتران ودفترياران
دانشكده حقوق هاروارد
دانشكده حقوق وعلوم سياسي مون پليه فرانسه
دانشكده حقوق مونرال
دانشكده حقوق رنه دكارت-فرانسه
دانشكده حقوق وعلوم سياسي رن فرانسه
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه كلرمون فران-فرانسه
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه نانت-فرانسه
دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري
مركزتحقيقات حقوقي ايران
مركز ملي پژوهش هاي علمي فرانسه
مركز پژوهشها و مطالعات حقوق بنيادين
دپارتمان مجازي پژوهشهاي حقوقي ايران
مركزمطالعات وتحقيقات حقوق اساسي وعلوم سياسي (تولوز)
مركز تحقيقات حقوق اساسي
مرکزمطالعات وپژوهش های تطبیقی حقوق اساسی وسیاسی(مون پلیه )
مركزمطالعات سياسي وحقوق اساسي پاريس
فدراسيون بين المللي حقوق بشر
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان عفو بين الملل
كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران
انجمن ايراني حقوق جزا
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
دادگاه اروپایی حقوق بشر
ديوان داوري بلژيك
ديوان عالي ايالات متحده آمريكا
وزارت دادگستري جمهوري اسلامي افغانستان
مركزامورمشاوران حقوقي،وكلا وكارشناسان قوه قضائيه
مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبري (دبيرخانه)
رياست جمهوري
خانه ملت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شورای قانون اساسی فرانسه
خبرگزاري قسط
خبرهاي حقوقي ايسنا
پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران
ايران و حقوق بين الملل
مرکز الکترونيکی حقوقی و تجاری ايران
آموزش اينترنتي حقوق
پايگاه قانون
حقوقدان
حقوق در اينترنت
دادخواهي
سـازمان اسنـاد و کتابخـانه ملـی
پژوهشكده فقه و حقوق
فرهنگ نامه آگورا (فرانسه)
مركزملي پژوهش هاي علمي فرانسه(پايان نامه هاي بين رشته اي) (فرانسه،انگليسي)
كتابخانه الكترونيكي: كتابهاي كلاسيك (فرانسه)
مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي
خبرگزاري دانشجويان ايران
انتشارات مجد
مناقصات ايران
دانشكده حقوق دانشگاه شيراز
سازمان ثبت اسنادواملاک استان تهران
سازمان پزشکی قانونی
صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری
سازمان قضائی نیروهای مسلح
سازمان زندانها و اقدامات تامینی كشور
دادستانی كل كشور
كانون وكلای دادگستری فارس
كانون وكلای دادگستری اصفهان
کانون وكلای دادگستری خوزستان و لرستان
كانون وكلای دادگستری آذربایجان شرقی
ابرام
وبلاگ مسيح
وبلاگ مسعود
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشكده حقوق شهيدبهشتي
دانشگاه خلیج فارس
محمود احمدی نژاد
سیدمحمد خاتمی
سايت حقوق ايران
قالب وبلاگ
اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
خبرگزاری فارس عسلویه
باشگاه شاهین بوشهر
سازمان منطقه ویژه پارس
بانک اطلاعات صنعتی اقتصادی بازرگانی ایران
بلاگفا
موسسه تحصیلات عالی ابن سینا
انجمن (با موضوعات حقوق بین الملل)
انجمن علمی فارسی زبانان
P30World Forums > حقوق بین الملل
سایت حقوق ایران
کمیسون حقوق بشر اسلامی ایران
وبلاگی در خصوص حقوق بین الملل
موسسه حقوق بین الملل پارس-تهران(سادات میدانی)
سازمان ملل متحد
انستیتوی حقوق بین الملل
دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده
دیوان بین المللی یوگسلاوی
دیوان بین المللی دادگستری
کمیسیون حقوق بین الملل
دیوان بین المللی کیفری
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی دریاها
انجمن امریکائی حقوق بین الملل
انجمن اروپائی حقوق بین الملل
راهنمای منابع حقوق بین الملل
معاهدات چندجانبه بین المللی
اسناد سازمان ملل متحد
کتابخانه کاخ صلح
World Court Digest
مرکز خبر سازمان ملل متحد
سایت خبررسانی لاهه
مرکز مطالعات عالی بین المللی
کمیته ششم مجمع عمومی
موسسه حقوق بین الملل پارس
سرویس فقه و حقوق ایسنا
قالب های نایت اسکین


    تعداد بازديدها:

Design by : Night Skin